DBugowiczno[
 

    Co sprawia, |e ludzie w niektórych regionach [wiata potrafi do|y wieku 160 lat. Gdzie le|y tajemnica dBugowieczno[ci. Zagadk jest zjawisko niezwykle wysokiej koncentracji bardzo dBugo |yjcych osób w niektórych regionach [wiata. Do takich miejsc nale|: Vilcabamba w Ekwadorze, Hunza w Kaszmirze i rejon gór Kaukaz w poBudniowej WNP i Gruzji. Cechuje je nadzwyczajna ilo[ bardzo starych ludzi, z których wielu ma sporo ponad 100 lat. Ludzie z Vilcabamby zajmuj si przede wszystkim rolnictwem na wBasne potrzeby i generalnie pracuj fizycznie jeszcze w wieku 90 lat. Prac rozpoczynaj od wczesnego dzieciDstwa i do koDca s bardzo aktywni. Ich dieta jest niskokaloryczna, zawierajca bardzo maBo tBuszczów i biaBek zwierzcych. Hunza le|y w górach Karakorum na terenie Kaszmiru. W roku 1983 znaleziono tam czBowieka, który twierdziB , |e ma 120 lat. Lokalne legendy mówi, |e dawniej niektórzy mieszkaDcy wioski do|ywali 140 lat w zdrowiu. Hunzakaci codziennie uprawiaj wyczerpujce wiczenia fizyczne, przechodzc wiele kilometrów dziennie. W trakcie swojej normalnej pracy musz przenosi ci|kie Badunki do góry i w dóB po bardzo stromych zboczach do czego zmusza ich uksztaBtowanie terenu.

  Gruzja kraj ludzi |yjcych ponad sto lat tereny s typowo rolnicze, [wie|e górskie powietrze i tradycyjny sposób |ycia. To wBa[nie jest przyczyn do|ywania tak dBugich lat.

  Typowa dieta mieszkaDca Hunzy oparta jest gBównie na pokarmach wytwarzanych ze zbo|a, warzyw li[ciastych, ziemniaków i innych warzyw korzeniowych, grochu, fasoli, [wie|ego mleka i owoców. Miso spo|ywaj w wyjtkowych sytuacjach a poza tym pij du|e ilo[ci wina. Kaukaz w przeciwieDstwie do Hunzy i Vilcabamby zajmuje bardzo du| powierzchni. Szirali Mislimiew, czsto uznawany za najstarszego czBowieka w czasach nowo|ytnych, zmarB w Azerbejd|anie w 1973 r. w wieku okoBo 168 lat. Dieta tutejszych mieszkaDców opiera si mleku, warzywach, owocach i misie. Stulatkowie co do jednego, a| do samej [mierci w póznym wieku pij wino a czsto te| wódk w niewyobra|alnych dla Europejczyków ilo[ciach. Jednym z uderzajcych faktów jest to, |e omawiane ludy s wiejskie, góralskie, którym w cigu caBego |ycia towarzyszy ci|ki wysiBek fizyczny. Stwierdzono, |e zBamania ko[ci przytrafiaBy im si niezwykle rzadko. Uznano, |e staBa aktywno[ fizyczna utrzymywaBa ko[ci w stanie zmineralizowanym, dziki czemu byBy one twarde i mocne. Potwierdzono, |e cigBe wiczenia fizyczne s jednym z przyczynków do dBugowieczno[ci. Badania przeprowadzone na starszych mieszkaDcach dowiodBy, |e ludzie ci tak|e cierpieli na wszelkiego rodzaju zaburzenia, lecz ich ciaBa wydawaBy si wytrzymywa zawaB mi[nia sercowego znacznie lepiej ni| byBo to w przypadku mieszkaDców miast. Ze zdziwieniem odnotowano, |e wiosce Vilcabamby nie byBo ani jednego szpitala czy choby lekarza. Ludzie umierali natychmiast, bdz leczyli si sami zioBami, dochodzc szybko do zdrowia. Zdrowie przypisuje si gBównie diecie skBadajcej si z naturalnych pokarmów pochodzenia ro[linnego. Wielu naukowców uwa|a tak|e czynnik genetyczny za niezmiernie wa|ny w kwestii dBugowieczno[ci. Wszyscy bez wyjtku stulatkowie wystpujcy w badaniach mieli przynajmniej jednego rodzica czy dalszego przodka, który tak|e przekraczaB 100 lat. Nie jest znany |aden konkretny gen i bardzo mo|liwe, |e takiego genu w ogóle nie ma. By mo|e przedBu|eniu |ycia sprzyja po prostu brak "zBych genów", co obni|a ryzyko wystpienia [miertelnej choroby. Dodatkowo odkryto, |e maB|eDstwo i regularne, prowadzone bardzo dBugo |ycie seksualne ma pozytywny wpByw na dBugowieczno[. Tak|e kobiety, które maj wicej dzieci, |yj dBu|ej.

  ArtykuB pochodzi ze strony: http://www.ufo.nano.pl

Portal Cenebit.pl