Medytacja
 

    Trudno jest okre[li czym jest medytacja. Ale najBatwiej jest to wyja[ni jako stan gBbokiego skupienia. Poprzez medytacje mo|na osign baardzo wiele :-). wszystko wida poni|ej w tabelce. Nasz mózg mo|emy wprowadzi w cztr "stany":


 • Beta, jest to stan nasz normalny stan mózgu

 • Alfa, pojawia si zaraz podczas za[niecia, oraz przebudzenia

 • Theta, jest trudny do osignicia, mo|na go osign po kilku latach regularnej medytacji!

 • Delta, jest stanem praktycznie nie do osignicia. TybetaDscy mnisi który s odizolowani od [wiata mog osign ten stan po kilkunastu latach regularnej medytacji!!!  W tabelce poni|ej wida co mo|na osign podczas gdy nasz mózg jest w poszczególnych stanach medytacji.

  BETA 30 - 14 Hzcodzienna aktywno[,
  ALPHA 14 - 8 Hz Relaks
  Jasno[ umysBu
  Supernauczanie
  Poprawa pamici,
  Nauka jzyków obcych
  My[lenie pozytywne
  Wizualizacja ,,poza czasem"
  THETA 7 - 4 HzRozwój ESP
  GBboki relaks
  GBboka medytacja
  Stymulacja pamici i koncentracji
  Wzrost kreatywno[ci
  Redukcja lku
  Redukcja napicia nerwowego
  Redukcja objawów depresji,
  Redukcja stresu i zapobieganie jego skutkom
  Wzrost poziomu endorfin
  Wzrost potencji seksualnej
  Wzrost sprawno[ci ukBadu immunologicznego
  WydBu|anie |ycia, przez hamowanie starzenia
  Rozwój intuicji, jasnowidzenia ( gra na gieBdzie)
  Redukcja snu
  DELTA 3 - 1 HzGBboki relaks antystresowy
  Regeneracja pamici i energii umysBowej
  Pobudzenie ukBadu immunologicznego
  Wychodzenie z ciaBa
  GBeboki sen

 • Portal Cenebit.pl