Podró|e w czasie
 

    Teoria wzgldno[ci Alberta Einsteina otworzyBa ludzko[ci mo|liwo[ manipulacji czasem. Ta teoria gBosi, |e czas nie jest staBy. Dla przykBadu : w szybko poruszajacej si rakiecie czas biegnie wolniej ni| na Ziemii. Podró| w przyszBo[ mo|na wic ju| sobie wyobrazi. Czy jednak mo|liwa jest podró| w przeszBo[ ?
Pod koniec lat 80-tych H.Morrison i K.Thorn, amerykaDscy astrofizycy z California Institute of Technology, przedstawili projekt wehikuBu czasu,który zostaB opublikowany w powa|nym czasopi[mie "Psychical Review Letters". WedBug autorów wystarczy zbudowa tunel w czasoprzestrzeni, który BczyBby czasy obecne z przeszBymi. Do budowy takiego tunelu trzeba byBoby u|y materii o ujemnej masie. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by taka materia istniaBa, jednak do tej pory jeszcze jej nigdzie nie odkryto.
Popularna jest te| teoria, |e tunelami czasoprzestrzennymi sa czarne dziury. Ich wylot miaBby prowadzi w inne miejsce w czasie i przestrzeni. Problem w tym, |e w [rodku czarnej dziury panuje ogromna grawitacja. Tak silna, |e nawet [wiatBo nie mo|e si jej oprze.
SBynny fizyk, Stephen Hawking, sBusznie zauwa|a, |e gdyby podró|e w czasie byBy mo|liwe, to dzi[ prze|ywaliby[my najazd turystów z przyszBo[ci. Na dodatek mo|liwa byBaby zmiana biegu historii. Dlatego Hawking uwa|a, |e istniej prawa fizyki, które nie pozwalaja na cofanie zegara czasów.
Z podró|ami w czasie zwizany jest te| tzw. paradoks dziadka. Sprowadza si on do tego, |e gdyby kto[ powróciB do czasów, gdy jego dziadek byB mBody, to mógBby go zabi i tym samym uniemo|liwi swoje narodziny ! Czy to jest mo|liwe ?
Wikszo[ fizyków jest zgodna co do tego, |e je[li pojawi si kiedy[ wehikuB czasu, przyszBo[ bdzie miaBa wpByw na terazniejszo[. Gdy jednak jakie[ wydarzenie ju| zajdzie, nie mo|na go bdzie zmieni.

Portal Cenebit.pl