Psychokineza
 

    WpBywanie na fizyczny ruch przedmiotów to umiejtno[, która jest trudna, ale jest mo|liwa do wywiczenia.
Podniesienie albo przemieszczenie jakiego[ przedmiotu siB woli jest trudne ze wzgldu na prawo bezwBadno[ci Wszech[wiata, mówice, |e ilo[ energii potrzebna do wpBynicia na bieg wydarzeD jest proporcjonalna do stopnia, w jakim bdzie to odej[cie od naturalnego biegu rzeczy.
Jawne i widoczne zBamanie praw fizyki zachodzi zwykle tylko w rzadkich przypadkach, gdy zagro|enie |ycia powoduje wydzielenie si strategicznej ilo[ci energii.
Wikszo[ przypadków telekinezy to subtelne wpBynicie na ruch - najlepszym przykBadem (i jednym z najcz[ciej stosowanych wiczeD) jest wpBywanie na wynik wyrzucony na kostce do gry.
Istniej zasadniczo dwa podej[cia do telekinezy.
Jedno z nich, intuicyjne, polega na skupieniu woli na efekcie, który chcemy uzyska.
Drugie polega na energetycznym wej[ciu w przedmiot i pokierowaniu nim od [rodka. Czsto jest to wyobra|enie sobie, |e dany przedmiot jest jak[ cz[ci naszego ciaBa, nad któr mamy wBadz - rozcignicie aury na przedmiot.
Jest to bardziej skomplikowane, ale pozwala dokona wikszych rzeczy.

1. wicz rzucajc kostk do gry i starajc si spowodowa siB woli, |eby wyrzuca okre[lony wynik. Prowadz dziennik osignitych rezultatów. Prawa prawdopodobieDstwa umo|liwi ci sprawdzenie, czy twoje wyniki s przypadkiem, czy osigasz sukcesy. Klasyczna, sze[cio[cienna kostka do gry, dajc prawdopodobieDstwo przypadkowego odgadnicia wyniku okoBo w okoBo 16% rzutów, nie jest do[ precyzyjna - ko[ci do gier RPG maj po dziesi, dwana[cie lub dwadzie[cia [cianek i nadaj si lepiej do tego rodzaju wiczeD. Mo|esz to samo wiczy na jakimkolwiek wydarzeniu losowym. Spróbuj powiczy na kostce rzucanej przez kogo[ innego, kto nie wie, jaki wynik próbujesz spowodowa.

2. Powicz rozszerzanie swojej aury na ró|ne przedmioty. Wyobra|aj sobie, |e jeste[ danym przedmiotem albo |e on jest cz[ci ciebie. WkBadaj swoje astralne koDczyny do [rodka przedmiotu i staraj si zgra z jego ruchem i z jego natur. Mo|esz to te| wiczy na kostce do gry (jest niezastpiona) i próbowa wpBywa na wynik jej ruchu tym sposobem.

PS. Zastosowanie tego w grach hazardowych nie jest proste ze wzgldu na to, |e przeciwnicy w takiej grze sami nie[wiadomie stosuj magi, skupiajc si z emocjami na pragnieniu, |eby wypadBa liczba pozwalajca im wygra.

Portal Cenebit.pl