Reinkarnacja
 

    Czsto zastanawiamy si, co stanie si z nami po [mierci. OkoBo miliarda ludzi na [wiecie wierzy, |e odrodzi si w kolejnym wcieleniu.

  Pewnego dnia 4 letni Engin Sungur wszedB z rodzicami na wzgórze, z którego wida byBo niewielk tureck wiosk Hancagiz. Kiedy stanB na szczycie, popatrzyB na zabudowania i powiedziaB: "MieszkaBem kiedy[ w tej wiosce." Rodzice spojrzeli po siebie - oni najlepiej wiedzieli, |e od urodzenia chBopiec mieszkaB z nimi w oddalonej o 4 km wiosce Tavla. ChBopcu chodziBo jednak o co innego, o to, |e mieszkaB w Hancagiz w poprzednim wcieleniu. Jako, |e Sungurowie byli alawitami, muzuBmanami wierzcymi w reinkarnacj, nie zignorowali sBów chBopca, tylko z ciekawo[ci zapytali: "Czyim synem jeste[?" "Nazywam si Naif Cicek", odpowiedziaB malec i zaczB opowiada zdarzenia ze swojego poprzedniego |ycia. Midzy innymi przypomniaB sobie, |e niedBugo przed [mierci wyruszyB do Ankary.

  Spotkanie rodzinne.

  Pocztkowo rodzice, którzy nigdy nie sByszeli o |adnym Naifie Ciceku, sBuchali historii chBopca z sceptycyzmem. Jednak wkrótce potem maBy Engin spotkaB córk Naifa Ciceka, tak si bowiem zBo|yBo, |e chodziBa ona do szkoBy w Tavla. Kiedy j zobaczyB, zawoBaB do niej: "Córeczko!" i oznajmiB zdumionej dziewczynie, |e jest jej ojcem. Oczywi[cie wcze[niej obie rodziny nie znaBy si, jednak w tej sytuacji matka Engina postanowiBa zaprowadzi go do Hancagiz. Na widok wdowy po Naifie, chBopczyk powiedziaB: "To moja |ona." Nastpnie rozpoznaB 7 czBonków swojej byBej rodziny. BezbBdnie te| wskazaB pole, które, jak twierdziB, nale|aBo kiedy[ do niego. ByBo to o tyle trudne, |e pole to nie przylegaBo bezpo[rednio do domu rodziny Naifa. SzczegóBowo opisaB, jak kiedy[ zostaB potrcony przez ci|arówk prowadzon przez jego wBasnego syna. OkazaBo si te|, |e Naif rzeczywi[cie niedBugo przed [mierci pojechaB do lekarza do Ankary, dokBadnie tak, jak mówiB maBy Engin. Naif Cicek zmarB w grudniu 1979 roku, 3 lata przed urodzeniem Engina, który przyszedB na [wiat 8 pazdziernika 1982 roku. Historia tego tureckiego chBopca jest jedn z 2 tysicy podobnych spraw badanych przez dr Iana Stevensona z Kanady. Przez 30 z gór lat dr Stevenson poszukiwaB dowodów na realno[ reinkarnacji. WedBug niego o istnieniu tego zjawiska [wiadczy wiele faktów: od znanego chyba ka|demu deja vu - uczucia, |e dana sytuacja ju| kiedy[ miaBa miejsce - a| po szczegóBowe informacje o minionym |yciu przekazywane za po[rednictwem medium.

  PrzebByski pamici.

  Zdaniem dr Stevensona wiele opowie[ci o przeszBym |yciu nie ma |adnej warto[ci dowodowej, poniewa| s niedokBadne, albo zupeBnie niesprawdzalne. Czasami nawet kiedy szczegóBy si zgadzaj, nie sposób wykluczy przypadkowej zbie|no[ci wydarzeD. Przypadek Engina Sungura nale|y jednak do innej kategorii. Zdaniem Stevensona wspomnienia maBych dzieci s zwykle dokBadniejsze i peBniejsze ni| w przypadku ludzi dorosBych. Co wicej, zwykle Batwiej jest je sprawdzi, porównujc informacjami o zmarBym uzyskanymi od |yjcych jeszcze i pamitajcych ich krewnych. Najcz[ciej tego typu wspomnienia pojawiaj si midzy drugim a czwartym rokiem |ycia, czsto gdy tylko dziecko nauczy si mówi, znikaj natomiast w wieku 6 lat. Zwykle te| dziecko zachowaniem i sposobem mówienia przypomina czBowieka, którego jest kolejnym wcieleniu. Wdowa po Naifie zauwa|yBa na przykBad, |e Engin gestykuluje w identyczny sposób jak jej zmarBy m|. Dla wielu wy|ej opisane fakty s wystarczajcym dowodem na to, |e w Enginie w jaki[ cudowny sposób odrodziBa si cz[ osobowo[ci, czy te| duszy Naifa. Jednak niektórzy twierdz, |e takie przypadki maj jak najbardziej racjonalne wytBumaczenie i nie nale|y ich przypisywa dziaBaniom siB nadprzyrodzonych. Wikszo[ przypadków wspomnieD z poprzedniego wcielenia zanotowano w krajach, w których powszechna jest wiara w reinkarnacj. Najcz[ciej te| poprzednie wcielenie zmarBo zaledwie kilka lat przed narodzinami swego "nastpcy", mieszkaBo za[ w promieniu kilku kilometrów od jego domu. Wielu badaczy uwa|a, |e zwykle mamy do czynienia ze [wiadomym oszustwem. W Indiach znane s przypadki, |e rodzice, w nadziei na korzy[ci finansowe, "karmili" swoje maBe dzieci "wspomnieniami" zmarBych ludzi z wy|szych kast. Jednak jak twierdzi dr Stevenson, zarzutów tych nie mo|na uogólnia - bywaBo, |e dzieci wychowywaBy si tak daleko od miejsca zamieszkania swojego "poprzedniego wcielenia", |e nie miaBy najmniejszych szans na wcze[niejsze poznanie szczegóBów z jego |ycia. Wspomnienia z poprzedniego wcielenia s charakterystyczne nie tylko dla mieszkaDców krajów nale|cych do kultur Wschodu. Zjawisko to obserwuje si równie| w krajach zachodnich, gdzie wikszo[ ludzi nie wierzy w reinkarnacj. Bardzo czsto wydarzenia z poprzedniego wcielenia pojawiaj si w pamici pod wpBywem hipnozy.

  Regresja w hipnozie.

  Jednak t metod odtwarzania wspomnieD, znan jako regresja w hipnozie, wikszo[ badaczy traktuje nieufnie. WedBug nich, "wspomnienia" uzyskane w ten sposób s jedynie kompilacj do[wiadczeD, czsto zapomnianych lub tBumionych, z wBasnego |ycia badanych osób. Obrazy wygrzebane z zakamarków pamici w poBczeniu ze scenami filmów i literatury oraz wytworami czystej fantazji mog sprawia wra|enie, |e s wspomnieniami z poprzedniego wcielenia. Z drugiej strony, ludzie, którzy pod wpBywem hipnozy "przypominaj sobie", |e byli kiedy[ znanymi postaciami historycznymi, przytBaczajc wiele zdumiewajcych szczegóBów dotyczcych swego |ycia w poprzednim wcieleniu. Czsto ich wiedza jest tak drobiazgowa, |e wydaje si nieprawdopodobna, aby mogBa zosta nabyta w drodze nawet najbardziej wnikliwych studiów. Sceptycy argumentuj, |e w ludzkiej pod[wiadomo[ci przechowywane s informacje, których [wiadomo[ nie rejestruje. ZasByszane fakty fragmenty przeczytanych przed laty ksi|ek, dialogi z filmów, nawet pochodzce z drugiego planu - wszystko to zapisuje si w pamici, i w odpowiednich warunkach ( na przykBad pod wpBywem hipnozy ) mo|e wypByn z jej najgBbszych zakamarków. Proces nie[wiadomego budowania "pozornych" wspomnieD ze strzpków zasByszanych informacji nosi nazw kryptomnezji. Niektórzy badacze uwa|aj te|, |e efekt regresji w hipnozie powstaje w wyniku naprowadzajcych pytaD hipnotyzera, zwBaszcza w przypadku ludzi obdarzonych bujn wyobrazni. W odmiennym stanie [wiadomo[ci umysB jest bardzo podatny na sugestie i udziela odpowiedzi, których, jak mu si wydaje, oczekuje terapeuta. WBa[ciwo[ t czsto wykorzystuj hipnoterzy ekstradowi. Mimo tych wtpliwo[ci, coraz wicej ludzi odwiedza gabinety terapeutów specjalizujcych si w poszukiwaniu zródeB obecnych problemów pacjentów w ich poprzednim wcieleniu. Wiele osób twierdzi, |e takie sesje pomogBy im poradzi sobie z powa|nymi problemami psychicznymi, na przykBad z chorobliwymi lkami.

  Potwierdzenie?

  Znane s jednak przypadki, |e osoby poddane regresji w hipnozie wiedziaBy o sprawach, o których raczej nie mogBy wiedzie. Dziennikarz Ray Bryant w stanie hipnozy twierdziB, |e jest robotnikiem rolnym z hrabstwa Essex w Anglii, |yjcym na przeBomie wieków. Prowadzcy sesj Joe Keeton poprosiB go, by cofnB si do 22 kwietnia 1884 roku, tzn. do wczesnego dzieciDstwa swojego poprzedniego wcielenia. Kiedy Bryant "znalazB si" w owym czasie, z przera|on min powiedziaB, |e caBy dom si trzsie, a z pólek spadaj talerze. Bryant nie zdawaB sobie sprawy, |e hipnotyzer znalazB wcze[niej informacj o trzsieniu ziemi w Essex wBa[nie tego dnia, a pytanie miaBo na celu sprawdzenie, czy regresja w poprzednie |ycie jest prawdziwa. Przypadki takie jak ten czy Engina Sungura wymykaj si racjonalnemu wyja[nieniu. Jednak czy rzeczywi[cie s dowodem na istnienie zjawiska reinkarnacji? Dr Stevenson twierdzi, |e jedynie "sugeruj" taka mo|liwo[, natomiast wielu badaczy uwa|a, |e s [wiadectwem czego[ zupeBnie innego. Niektórzy parapsycholodzy twierdz, |e zaskakujca dokBadno[ "wspomnieD" mo|e w jaki[ sposób wiza si ze zjawiskiem postrzegania pozazmysBowego ( ESP ): osoba poddana hipnozie przywoBywaBa by "wspomnienia", Bczc si telepatycznie z czBowiekiem |yjcym w przeszBo[ci. Jak jednak wytBumaczy fakt, |e zdecydowana wikszo[ osób przywoBujcych "wspomnienia" nie wykazuje innych form postrzegania pozazmysBowego? WedBug kolejnej teorii, przypomnienie sobie poprzedniego wcielenia to zjawiska uwarunkowane biologicznie. Jest ono wynikiem odziedziczonej po przodkach pamici kolektywnej, przechowywanej przez stulecia w danej spoBeczno[ci. W jaki[ sposób, niewiadomo w jaki, dana osoba pod wpBywem hipnozy dociera do wspomnieD swojego przodka czy rodaka. WedBug jeszcze innej hipotezy istnieje zwizek midzy wspomnieniami z poprzedniego wcielenia a pewnymi zaburzeniami osobowo[ci. Czasami w trakcie leczniczych seansów hipnotycznych spod zwykBego charakteru pacjenta wyBania si caBkowicie ró|na " podosobowo[." Prawdopodobnie tak zdolno[ci do "rozszczepiania osobowo[ci" w mniejszym lub wikszym stopniu cechuje si psychika ka|dego z nas, a odmienne stany [wiadomo[ci sprzyjaj jej ujawnieniu. Teoria ta nie wyja[nia jednak, skd owa "podosobowo[" miaBa by zna szczegóBy z |ycia ludzi w zamierzchBych czasach.

  Dalsze wtpliwo[ci.

  Przedstawione powy|ej hipotezy nie wyja[niaj w zadowalajcy sposób zagadki pojawiania si rzekomych wspomnieD z poprzedniego wcielenia. Dr Stevenson uwa|a, |e teoria reinkarnacji jest najbardziej prawdopodobna, poniewa| tBumaczy najwicej aspektów tego zjawiska. Jednak, nawet je[li uznamy istnienie reinkarnacji, wci| wiele pytaD zostanie bez odpowiedzi. Na przykBad: jaka wBa[ciwie cz[ czBowieka reinkarnuje? Je|eli przezywamy wiele wcieleD, to dlaczego jedne z nich pamitamy a inne nie? Oraz ostatnie, by mo|e najwa|niejsze pytanie: dlaczego wspomnienia z poprzednich wcieleD nie pojawiaj si u wszystkich?

  NOTATNIK - koBo |ycia i [mierci.

  Dalajlama to tytuB zwierzchnika ko[cioBa buddyjskiego w Tybecie. Ka|dy kolejny Dalajlama uwa|any jest za wcielenie ( inkarnacj ) bodhisattwy Awyalokiteswary - Pana WspóBczucia. Po [mierci Dalajlamy tybetaDscy mnisi poszukuj kolejnego jego wcielenia w[ród maBych chBopców. Tego wBa[ciwego rozpoznaje si po tym, |e w[ród wielu podobnych [przedmiotów potrafi wskaza te, które nale|aBy do poprzedniego Dalajlamy. Obecny Dalajlama XIV odnaleziony zostaB 1937 roku. Dwuletni wówczas chBopiec natychmiast rozpoznaB jednego z mnichów, mimo |e ten nie miaB na sobie tradycyjnego stroju. WskoczyB na jego kolana i krzyknB: "lama, lama" ( lama znaczy mnich ), mimo |e nie znaB wcze[niej tego sBowa. Bez wahania chwyciB ró|aniec, który ów mnich dostaB od Dalajlamy i powiedziaB: "T o moje, mog to wzi?" Kolejnych dowodów dostarczyBy dokBadne ogldziny ciaBa chBopca. Podobnie jak poprzedni Dalajlama miaB znami w ksztaBcie muszelki, a pod Bopatk dwa maBe guzki - charakterystyczny znak wszystkich Dalajlamów.

  ANALIZA - faBszywe wspomnienia.

  Jednym z podstawowych problemów, jakie napotykaj wszyscy, którzy usiBuj naukowo bada zjawisko reinkarnacji jest to, |e wspomnienia ludzi z poprzedniego |ycia - czy to spontaniczne czy wywoBane hipnoz - czsto zawieraj nie[cisBo[ci. Pami jest tworem niezwykle zBo|onym, podlega cigBemu uzupeBnianiu, cz[ informacji spychana jest do najgBbszych jej zakamarków. Nie zawsze mo|na na niej polega, o czym wszyscy niejednokrotnie przekonali[my si, próbuj przypomnie sobie wydarzenia z wBasnej przeszBo[ci. Dlatego te|, niektórzy badacze uwa|aj, |e nie mo|na poddawa w wtpliwo[ prawdziwo[ci relacji z poprzedniego |ycia tylko dlatego, |e badana osoba nie mo|e sobie przypomnie nazwy jakiej[ miejscowo[ci czy imienia jakiego[ czBowieka. Zdaniem dr Stevensona "prawdziwe" wspomnienia z poprzedniego wcielenia czsto mog przeplata si z faktami z obecnego |ycia, jak równie| wytworami czystej fantazji.

  FAKTY - przypadek Bridey Murphy.

  Sporo szumu wokóB regresji w hipnozie wywoBaBy relacje o eksperymencie hipnotyzera - amatora Moreya Bernsteina. W latach 1932 - 1953 przeprowadziB on 6 sesji z mBod Amerykank Virgini Tighe. Pod wpBywem hipnozy ta prosta gospodyni domowa przypomniaBa sobie, |e w XIX wieku nazywaBa si Bridey Murphy i zyla w Irlandii, najpierw w mie[cie Cork, a po wyj[cie za m| w Belfa[cie. DostarczyBa wielu szczegóBowych informacji na temat tamtej epoki. Cho niektórych nie mo|na byBo sprawdzi, to inne, m in. nazwy niewielkich sklepików w Belfa[cie, okazaBy si prawdziwe. Wydaje si nieprawdopodobne, |eby Virginia mogBa zaczerpn te informacje z ksi|ek czy innych zródeB. Aby je sprawdzi, William Barker - badacz, który opisaB ten przypadek w magazynie "Fate" - musiaB uda si do Irlandii, gdzie pani Tighe nigdy nie byBa. Swój eksperyment Bernstein opisaB w ksi|ce zatytuBowanej "The search for Bridey Murphy" ( W poszukiwaniu Bridey Murphy ), na podstawie której pózniej nakrcono film.

  ArtykuB pochodzi z czasopisma "Faktor X"

Portal Cenebit.pl