Sen
 

    Psychika ludzka jest tak skomplikowanym tworem, |e mo|na j opisywa na wiele ró|nych sposobów, ale dla potrzeb tego tematu wystarczy je[li przyjmiemy zupeBnie podstawowe zaBo|enie, |e dzieli si ona na dwie cz[ci, które dziaBajc na zasadzie sprz|enia zwrotnego tworz jedno[. S to dwa niezale|ne umysBy, z których ka|dy posiada swój o[rodek woli . Jeden z nich, tzw. [wiadomo[, jest tym umysBem, o którym czBowiek wie, |e go ma. Równolegle z nim funkcjonuje drugi, nieu[wiadomiony umysB. W literaturze fachowej bywa on okre[lany ró|nie, najcz[ciej jako pod[wiadomo[ - jednak nie o nazw tu chodzi ale o istot rzeczy. Jest to po prostu bardzo obszerny program zarzdzajcy, dla którego pewnego rodzaju nakBadk kontroln jest [wiadomo[. Jest to bardzo wa|na nakBadka, o czym [wiadczy fakt, i| ka|dy z nas identyfikuje si wBa[nie ze swoj [wiadomo[ci. Ka|dy z tych umysBów dziaBa w specyficzny dla siebie sposób, który jest odwzorowaniem zadaD jakie s mu przypisane. I tak w gestii pod[wiadomo[ci le|y zarzdzanie dziaBaniem organizmu na wszystkich poziomach za wyjtkiem tego najbardziej ogólnego, który jest zwizany z funkcjonowaniem czBowieka w [rodowisku zewntrznym. [Jest to ten zakres rzeczywisto[ci, który obejmuje wiedz, zdolno[ rozumowania, my[lenia abstrakcyjnego, planowania i tzw. oceny realizmu sytuacji, która wynika z pojmowania czasoprzestrzeni i zachodzcych w niej zwizków przyczynowo- skutkowych.] Tym poziomem, który nazwaBabym blokowym, zarzdza [wiadomo[. Na jawie oba umysBy dziaBaj równolegle wykonujc swoje zadania, jednak umysB nie[wiadomy jest podporzdkowany [wiadomemu. WspóBpraca polega na tym, |e przy pomocy woli jeste[my w stanie decydowa o ruchu caBej rki, mo|emy mie wpByw na ruch poszczególnych grup mi[ni ale nie jeste[my zdolni koordynowa wszystkich przemian fizycznych , chemicznych i energetycznych , jakie zachodz podczas tego ruchu . Tym zajmuje si pod[wiadomo[. Bywaj jednak sytuacje, np. w momentach zagro|enia, kiedy reagujemy szybciej ni| zd|ymy zda sobie z tego spraw. To pod[wiadomo[ nie czekaBa na rozkazy sama podejmujc decyzj w kwestii dziaBania, zgodnie ze swoj wiedz. Dzieje si tak dlatego, |e program zatytuBowany  pod[wiadomo[" jest o wiele szybszy a jego zadaniem jest te| ochrona naszego |ycia i zdrowia, co bywa okre[lane jako instynkt samozachowawczy. Obecno[ umysBu nieu[wiadomionego jest wyraznie widoczna, kiedy sBuchamy jakiego[ opowiadania. Z jednej strony rozumiemy znaczenie sBów, a z drugiej strony tworzymy wizualne wyobra|enie postaci i akcji. WBa[nie owa wizja reprezentuje sposób, w jaki tre[ jest rozumiana przez pod[wiadomo[. Zwiadomo[ jest programem stosunkowo wolno dziaBajcym, bardzo energochBonnym a pojemno[ pola operacyjnego, w którym odbywa si przetwarzanie informacji jest ograniczona. To pole operacyjne zwane inaczej pamici krótkotrwaB opiera si na stosunkowo nietrwaBym no[niku, poniewa| wiadomo, |e ludzie poddani elektrowstrzsom trac informacje tam zawarte. Z tych to powodów mo|na si domy[la, |e natura, dzielc psychik na dwie cz[ci kierowaBa si powodami ekonomicznymi. Po ilu[ tam godzinach czuwania [wiadomo[ zostaje wyBczona i stan ten nazywamy snem. Pod[wiadomo[ jednak nie [pi. W dalszym cigu musi ona nadzorowa prac organizmu a jednocze[nie dokonuje porzdkowania pamici. Wszystkie informacje zgromadzone w cigu dnia - zarówno te, które dotarBy do naszej [wiadomo[ci jak równie| te, które zatrzymaBy si na poziomie pod[wiadomo[ci , zostaj zakodowane w ruchomym obrazie i przechowywane w pamici tzw. gBbokiej. To, co nazywamy  marzeniem sennym" jest w pewnym sensie monitorowaniem tego procesu przez [wiadomo[, która w ograniczonym zakresie jest w tym czasie uczynniona. Zale|no[ umysBów jest wówczas odwrócona i dominujc rol peBni umysB nie[wiadomy. Mo|na powiedzie, |e sen jest mow pod[wiadomo[ci, jest rozmow z samym sob, poniewa| budujc obraz senny pakuje ona informacje w taki sposób, |e przekazuje w nim jednocze[nie okre[lone tre[ci ogólniejszej natury. Obraz senny tworzony jest na zasadzie wykorzystania zwizków zachodzcych midzy zapamitanymi w przeszBo[ci pojciami z uwzgldnieniem ich wszystkich cech. Jest po prostu oparty na indywidualnej siatce pamici.

Portal Cenebit.pl