UFO
 

   Co to jest UFO?  UFO - to niezidentyfikowane obiekty latajce: tak naprawd nikt nie wie, co to takiego. Wielu badaczy tzw. ufologów ma ró|ne teorie, za pomoc których próbuj wyja[ni, co to jest UFO, ale poniewa| nie da si jak dotd zbada UFO w zaciszu laboratorium wszystkie te teorie nie s niczym innym jak naukowymi przypuszczeniami. Mo|na zaproponowa nastpujce okre[lenia UFO, które mog by pomocne w studiowaniu tego tematu:
UFO to zaobserwowane obiekty lub zródBa [wiatBa na niebie lub ziemi, których pojawienie, trajektoria ruchu, dziaBania, przemieszczenia, emitowane [wiatBo i kolor nie maj logicznego czy naturalnego wytBumaczenia i które nie mog by wyja[nione nie tylko przez ich [wiadków, ale i przez naukowców i ekspertów, którzy staraj si wyja[ni obserwacje po zbadaniu relacji [wiadków ( Jest to definicja amerykaDskiej asocjacji urologicznej CUFOS).

 to mo|e zobaczy UFO?

 Ka|dy mo|e zobaczy UFO. Nie ma znaczenia jego sytuacja materialna czy wyksztaBcenie czy te| wiek. Tak naprawd wikszo[ [wiadków nawet nie szukaBo UFO kiedy udaBo im si je zobaczy. Najwiksze szanse na spotkanie z UFO maj ludzie mieszkajcy w maBych miejscowo[ciach lub wioskach jak równie| osoby , które znalazBy si z dala od zaludnionych miejsc pózn noc.

 Do czego UFO jest podobne? Jak szybko si przemieszczaj ? Czy mo|na je sfotografowa??

 UFO mog mie dowolny ksztaBt i rozmiar. Zdarza si , |e s to maBe [wicce punkty przemieszczajce si w jaki[ sposób po nocnym niebie. S to tzw. nocne ognie (nocturnal lights; NLs). Jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj UFO. "Nocne ognie" nie s zbyt ciekawe, bo [wiadkowie w ich przypadku nie mog okre[li szczegóBów. Bez nich urolog nie mo|e posun swych badaD do przodu. Dalekie obiekty , zazwyczaj o ksztaBcie dysku czy talerza mo|na zaobserwowa w cigu dnia s to tzw. dzienne dyski (daylight disks; DDs). Je[li [wiadek widziaB UFO z bliskiej odlegBo[ci / do 500m/ to takie obserwacje nazywa si bliskimi spotkaniami (close encounters, CEs). Istniej trzy typy bliskich spotkaD umownie oznaczanych CE-1, CE-2, CE-3. W bliskich spotkaniach wystpuj UFO podobne do talerzy , bumerangi, romby , elipsy , cygara , trójkty i inne dziwne ksztaBty. Promieniej [wiatBem biaBym , czerwonym niekiedy wielokolorowym.

 Szybko[ poruszania si UFO jest bardzo zró|nicowana. UFO mo|e na dBugo zawisn nieruchomo w powietrzu a nastpnie odlecie z ogromn prdko[ci przekraczajc wielokrotnie maksymaln prdko[ znanych nam maszyn latajcych. Mog równie| wolno przemieszcza si po niebie i wykonywa niewiarygodne manewry takie jak skrty pod ktem prostym z ogromn szybko[ci. Jak dotd nie wiadomo, jaka siBa porusza UFO lub, dlaczego s tak zwinne?.

 Istnieje wiele bezsprzecznie prawdziwych zdj UFO. Jest równie| wiele takich , które ukazuj jakie[ zjawiska przyrodnicze (takie jak chmury o dziwnych ksztaBtach) lub refleksy [wiatBa na obiektywie albo prze[wietlon klisz. Istniej równie| zdjcia celowo podrobione przez ludzi , którzy chc zaszpanowa , |e widzieli UFO. Robi to z ró|nych pobudek potrzeba sBawy , pienidzy , reklama swoich teorii teologicznych czy filozoficznych. Ze wzgldu na ilo[ podróbek i falsyfikatów zdj nie uwa|a si za wystarczajcy dowód istnienia UFO .

 Sprawdz nasz galeri fotografii UFO czy uwa|asz , |e przynajmniej cz[ z nich nie jest prawdziwa?.

 Kiedy ludzie po raz pierwszy zobaczyli UFO?

Wielu badaczy twierdzi , |e UFO obserwowano zawsze. Istnieje mnóstwo mitów , legend i opowie[ci , które opisuj dziwne obiekty obserwowane na niebie lub istot , które przyszBy z nieba , |eby pomóc ludziom w rozwoju cywilizacji. Poniewa| jednak wspóBcze[ni uczeni nie s w stanie z tych historii wyodrbni faktów , nie mo|na okre[li czy stanowi one wiarygodny opis prawdziwych wydarzeD Dlatego wikszo[ urologów koncentruje swoj uwag na badaniach UFO poczynajc od pocztku ubiegBego stulecia. W latach 1890-tych mieszkaDcy Ameryki PóBnocnej obserwowali w powietrzu dziwne cylindryczne obiekty z bardzo jasnymi reflektorami, które przelatywaBy nad fermami i osadami. Niektórzy twierdzili nawet , |e widzieli pilotów kierujcych aparatami. Badacze ró|ni si w zdaniach na temat prawdziwo[ci tych opowiadaD. Wielu badaczy uwa|a , |e s to mistyfikacje , rozpowszechniane przez miejscowe kluby kBamców i redaktorów gazet dbajcych o ich sprzedawalno[. S jednak i tacy , którzy uwa|aj , |e te opowie[ci SA pierwszymi wiarygodnymi przekazami w historii. W czasie II wojny [wiatowej piloci widzieli w pobli|u swoich samolotów dziwne , jasno [wiecce kule . Nazwali je foo fighters nazwa pochodziBa od powiedzenia "where there's foo, there's fire" ze Smokey Stoper , popularnego komiksu z tamtych czasów. Pocztkowo alianci przypuszczali , |e foo fighters s tajn broni lub jakim[ urzdzeniem wywiadowczym Niemiec. Dopiero po wojnie zauwa|yli , |e niemieccy piloci równie| zaobserwowali jasne ognie , które uwa|ali za tajn broD lub aparaty wywiadowcze aliantów. Latem i jesieni 1946 r. nad Szwecj i Norwegi zaobserwowano ogromn ilo[ niezwykBych obiektów Batajcych. Ochrzczono je rakietami widmami i uwa|ano, |e jest to tajna broD rosyjska skonstruowana przy pomocy niemieckich planów. Ministerstwo Obrony Szwecji ogBosiBo, |e 80% z 1000 rakiet widm mo|na wyja[ni zjawiskami przyrodniczymi, ale 20% nie da si wyja[ni ani zjawiskami naturalnymi , ani rosyjsk czy szwedzka technik lotnicz ani mistyfikacj.

 Chocia| informacje o cygarach i foo fighterach s bardziej prawdopodobne ni| staro|ytne opowie[ci o cudach na niebie wielu uczonych wci| poddaje w wtpliwo[ wiarygodno[ tych przekazów. Wikszo[ badaczy przyjmuje , |e wspóBczesna epoka urologiczna rozpoczBa si 24 czerwca 1947 roku od obserwacji pilota i businessmana Kenneta Arnolda. Lecc nad górami w stanie Washington zauwa|yB dziewi obiektów w ksztaBcie póBksi|yca leccych wzdBu| grzbietu górskiego. Chocia| widziaB je tylko przez 3 i póB minuty upewniB si , |e to nie samoloty. PrzekazaB swoje obserwacje przez radio i kiedy wyldowaB na lotniku czekali ju| na niego reporterzy. "Jak talerz unoszcy Sie równolegle do powierzchni wody", - tak opisaB ruch obiektów. Tak te| powstaBo okre[lenie latajcy talerz ".

 Jacy s przybysze z kosmosu? Skd przybyli?

 Poniewa| dokBadnie nie wiadomo dokBadnie czy UFO s statkami kosmicznymi nie mo|emy by pewni , |e przylatuj one z innych planet. Wielu urologów uwa|a, |e jest wystarczajco du|o dowodów na to, |e UFO statkami kosmicznymi sterowanymi przez inteligentne istoty. Oprócz informacji o kontaktach z przybyszami ( bliskie spotkania trzeciego stopnia czyli CE-3) istnieje caBe mnóstwo ró|nych opisów. Niektórzy [wiadkowie opisuj istoty jako bardzo podobne do ludzi. Mówi oni, |e istoty te z Batwo[ci mog si wmiesza w tBum na dowolnej ulicy w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Ten typ istot nazywa si PóBnocni (Nordics), poniewa| s bardzo podobni do ludzi zamieszkujcych póBnoc Europy. Inni opisuj szare istoty niskiego wzrostu z du|ymi wyBupiastymi oczami i wielkimi cebuloksztaBtnymi gBowami. Zyskali oni miano Szarych (Grays). Czasami dzieli si ich jeszcze na podgrupy w zale|no[ci od ich cech fizycznych jak np. wzrost. W paru przypadkach [wiadkowie stwierdzali, |e widzieli istoty podobne do robotów czy androidów. W wyjtkowo rzadkich przypadkach [wiadkowie upierali si , |e widzieli potwory , takie, jakie czsto wystpuj w kinie.

 Istnieje wiele teorii skd si wzili przybysze ale |adna z tych teorii nie zostaBa ostatecznie udowodniona. Niektórzy uwa|aj , |e przylecieli z innych planet inni , |e pochodz ze [wiatów równolegBych . Istnieje te| teoria , |e s to podró|nicy w czasie z naszej przyszBo[ci. Najbardziej intrygujca teoria pojawiBa si po porwaniu paDstwa Hill. W czasie ich pobytu na pokBadzie UFO pani Hill pokazano trójwymiarow map gwiazdozbioru. Pózniej odtworzyBa te map pod hipnoz robic szkic. Wiele lat pózniej stwierdzono ogromne podobieDstwo tego rysunku do schematu gwiazdozbiorów Zeta Reticuli I i II . Obie te gwiazdy s bardzo podobne do sBoDca std jest bardzo prawdopodobne , |e rozwinBo si tam |ycie.

 Czy to prawda, |e przybysze porywaj ludzi?

 Jest wielu [wiadków , którzy twierdz , |e zostali porwani a ich opowie[ci s bardzo do siebie podobne. Porwani opowiadaj , |e znalezli si w okrgBym pomieszczeniu z sufitem w ksztaBcie kopuBy , zalanym jasnym [wiatBem i wypeBnionym wilgotnym powietrzem. Le|eli na specjalnym stole na którym przybysze prowadzili badania medyczne przy u|yciu wyszukanego sprztu. Pobierano próbki wBosów , skóry, materiaB genetyczny. Po badaniach pokazywano im obrazy trójwymiarowe przedstawiajce sytuacje budzce emocje jak np. planeta zniszczona przez wojn itp. Przybysze bardzo intensywnie badali ludzkie emocje. Porozumiewali si przy pomocy telepatii. Po wszystkim opowiadali o wydarzeniach z przyszBo[ci , czsto byBy to katastrofy i obiecywali jeszcze wróci.

 Po powrocie porwane osoby z reguBy nie pamitaj zbyt wiele konstatuj tylko, |e minB pewien okres czasu i odczuwaj fizyczne i psychiczne efekty tego, co im si wydarzyBo.

Portal Cenebit.pl