Wampiry
 

    Demonami, które budziBy najwiksza gro| byBy wampiry. Rozkwit ich "kariery" nastpiB w XVIII w. , wiec nie tak dawno. Przypadki wampiryzmu pojawiaBy si jedynie na terenach wiejskich, gdzie ludzie w tamtych czasach byli znacznie mniej wyksztaBceni. WzbudzaBy one postrach na terenach m.in.: Lotaryngii, Prus, Moraw, Austrii, Rosji, Czech i Zlska w Polsce oraz caBej póBnocnej Europy. Oczywi[cie nie wszdzie nazywaBy si tak samo, i tak na Peloponezie brukolaki, na Cejlonie kaktakhanes i czsto spotykane w filmach nosferatum nie[miertelny. Wszystkie te nazwy okre[laj ludzi zmarBych i pogrzebanych, którzy powracaj dusza i ciBem, nkaj [miertelników i wysysaj im krew. Najwiksz popularno[, dziki powie[ci Brama Stokera, zdobyB sobie, Dracula. ByB on postaci autentyczna i |yB w XV w. PanowaB na WoBoszczyznie, graniczcej z Transylwania. Faktyczne nazywaB on si Vlad IV Tepes . Przezwisko Dracula wziBo si od herbu jego rodziny, na którym widniaB smok, czyli dracul. Ciekawe, ze dracul oznacz tez diabla mBodo[ci Ksi|e byB wieziony przez Turków, co najprawdopodobniej wpBynBo na jego pózniejsze sadystyczne skBonno[ci. W wieku 18 lat zostaB osadzony jako lennik na tronie WoBoszczyzny. Jego panowanie nie trwaBo dBugo. ZbiegB z ojczyzny i ukryB si w jednym z klasztorów chrze[cijaDskich. Gdy Turcy opanowali Konstantynopol Vlad IV wróciB na rodzimy tron. Jego czteroletnie rzdy daBy si bardzo we znaki poddanym. JeDców w okrutny sposób torturowaB wbijajc na pal. ProwadziB barbarzyDskie podboje, grabic i niszczc wszystko, co mu stanBo na drodze. Jego zwyciskie boje przyniosBy mu sBaw w chrze[cijaDskiej Europie, jako wielkiego wodza. Wojska ksicia doszBy, a| do Morza Czarnego. Po drodze odzyskaB cig fortec le|cych nad Dunajem. Jednak jego potga byBa mniejsza niz. mu si wydawaBo. W czasie odwrotu na skutek spisku zostaB posadzony o zdrad Ko[cioBa i wtrcony na 12 lat do wiezienia, przez Macieja Krowina króla Wgier.

  W wiezieniu przekupiB kilku stra|ników, którzy przynosili mu ró|ne maBe zwierztka, nad którymi si zncaB. Gdy opu[ciB wiezienie poraz kolejny staraB si odzyska tron. Jego rzdy nie trwaBy jednak dBugo. Zgina najprawdopodobniej w 1474 r. w wieku 45 lat. O tym, ze byB on postacie znana i uwa|ana za niebezpieczna [wiadczy fakt, Iz spotkaB go podobny los jak polskiego króla z pot|nej dynastii Jagiellonów, WBadysBawa WarneDczyka, którego gBow zakonserwowana w miodzie przewieziono na dwór suBtana tureckiego. Na terenach dawnej WoBoszczyzny do dzi[ kr|y legenda mówica, ze, gdy raki bdzie w niebezpieczeDstwie to Ksi|e Vlad IV powstanie z grobu by go broni. Jednak jak na razie tego nie uczyniB, a mo|e w ogóle nie umarB. Wampiry mo|na pozna po kilku zasadniczych cechach. Przede wszystkim charakterystyczne s |eby, którymi przebija szyje swych ofiary by móc wyssa krew. W Rosji wampiry piBy ja tak Bapczywie, ze wylewaBa im si przez usta, uszy i nozdrza. Po drugie miaBy bezbo|ne spojrzenie, lecz co do jego rozpoznawania kwestia jest sporna. Wampiry SA o wiele silniejsze od ludzi i mog przyjmowa ksztaBty zwierzt. Przede wszystkim s nimi nietoperze i wilki. Mog dowolnie zmienia swój wygld zewntrzny, starzec si i na nowo odmBadza a nawet zamienia si w zielonkawa mgieBk. {yj jedynie w nocy, [wiatBo dzienne jest dla nich zabójcze.

  Cala swoja sile czerpi z trumny, w której spdzaj dzien. Nie znosz czosnku, widoku krzy|a, wody [wieconej i oczywi[cie SBowa Bo|ego. S bardzo uwodzicielskie i czsto hipnotyzuj swe ofiary, by te zbli|yBy si do nich. CzBowiek bdcy pod wpBywem wampira sBabnie i jest ulgBy swemu panu. W przeszBo[ci wampiryzm uznawano za epidemie. Zakazi si ni mo|na byBo tylko wypijajc krew wampira. Czsto opisywane byBy wypadki, gdy pochowany zmarBy pojawiaB si i straszyB miejscowa ludno[. Gdy rozkopywaBo jego grób by sprawdzi czy nieboszczyk wci| tam jest, znajdowano jego [wie|e ciaBo, na którym nie byBo |nc |adnych skutków biegu czasu. By "uwolni" jego dusze od cierpienia trzeba byBo wbi mu w serce osikowy kolek i odci gBow, lub spali go w caBo[ci. Niektóre legendy mówi, ze kolek trzeba byBo wbi na rozstaju dróg a inne, ze zabijaj go srebrne kule. Jednak najcz[ciej spotykany jest kolek. Wampir po wykonaniu takiego egzorcyzmu wypluwaB z siebie wypita wcze[niej krew i koDczyB swa szataDska egzystencje. Czy wampiry naprawd istniaBy nikt do koDca nie wie? Jednak to dziwne by taka wielka liczba ludzi byBa o tym przekonana. Z drugiej strony czBowiek zawsze w cos wierzyB i pod[wiadomie bal si tego czego nie umiaB wyja[ni. Jednak brak dolanej dokumentacji i wiele rzeczy pozostaBo nie wyja[nionych.

  ArtykuB pochodzi ze strony: http://www.ufo.nano.p

Portal Cenebit.pl